EISA 2019-2020 palkitut tuotteet.

EISA 2019-2020 Voittajat valittiin tänä kesänä.

EI­SA (Eu­ro­pe­an Ima­ging and Sound As­so­ci­a­ti­on) on jo vuon­na 1982 pe­rus­tet­tu, ei kau­pal­li­nen jär­jes­tö, jon­ka jä­se­ni­nä ovat ää­nen­tois­to-, ku­van­tois­to- ja ka­me­ra-alan eri­kois­leh­det ja
asi­an­tun­tijat ym­pä­ri Eu­roop­paa.
EI­SA Award Best Pro­duct -tuot­teet edus­ta­vat tuo­te­ryh­män­sä ja hin­ta­luok­kan­sa huip­pua, ja ovat ai­na hyvä ja luo­tet­ta­va va­lin­ta.

Käy tutustumassa EISA palkittuihin tuotteisiin alapuolelta.